Agenda & Tips


Transformatie en herontwikkeling

Er is een groeiende vraag naar ruimte om te wonen, werken, recreëren en leren in de stad. Tegelijk neemt de leegstand toe. In het programma Transformaties zijn twee concrete doelen vastgesteld. Het meest in het oog springt de ambitie om een kwart van de totale woningbouwopgave via transformaties te realiseren. Dat zijn 1.250 woningen per jaar. Daarnaast is de ambitie neergelegd om jaarlijks minimaal 60.000 m2 te transformeren. De kaart geeft geplande en gerealiseerde (vanaf medio 2014) transformaties (naar een andere functie) en herontwikkelingen (naar dezelfde functie) weer. Op 16 juni 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders een transformatieregisseur aangesteld en opdracht gegeven voor het programma Transformaties 2015-2018.