Agenda & Tips


Plangebied Strawinsky

Voor het plangebied Strawinsky in Zuidas is een concept-Uitvoeringsbesluit opgesteld. Dit plan vormt het integrale stedenbouwkundige kader voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Voordat het Uitvoeringsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd, wordt belanghebbenden de mogelijkheid geboden hun zienswijze hierop kenbaar te maken. Het concept-Uitvoeringsbesluit ligt daarom van 2 juni tot en met 13 juli ter inzage.