Oproepen aan de stad


Tweedeling in Amsterdam

Thema Ongedeelde stad  - 27 februari 2014

Tweedeling is een hot item in Amsterdam. Zeker nu de verkiezingsstrijd is uitgebroken. Catchy, zo’n term tweedeling, maar wanneer je niet invult wat je er precies mee bedoelt blijft het een loos begrip dat enkel angst zaait onder bewoners en weinig efficiënt is in het zichtbaar maken van daadwerkelijke problemen. Om duidelijkheid te scheppen onderzochten de Adviesraad Diversiteit en Integratie (ADI) en Stad-Forum in de afgelopen maanden op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders de volgende vragen: Is er sprake van sociaal-economische en/of sociaal culturele tweedeling? Is die mogelijke tweedeling ruimtelijk zichtbaar in de stad? En kan bij een mogelijke tweedeling worden aangegeven of de effecten positief of negatief zijn?

Op basis van literatuur, uitkomsten van expertforums en interviews met deskundigen is een conclusie geformuleerd die helder en kort is: Er is geen sprake van tweedeling. Er bestaan wel zeker verschillen in Amsterdam, soms groot en ongewenst. Maar het valt niet met cijfers hard te maken dat substantiële groepen Amsterdammers of substantiële delen van Amsterdam structureel zijn afgescheiden van de rest van de stad.

Dat wil niet zeggen dat er geen risico’s en trends zijn waar Amsterdam serieus rekening mee zou moeten houden. Er is op een aantal punten urgentie van beleid nodig om te zorgen dat bepaalde problemen niet groter worden of problemen kunnen gaan ontstaan in de toekomst. Vandaar dat ADI en Stad-Forum ook een aantal aanbevelingen doen die meegenomen kunnen worden in het programma akkoord 2014-2018.

 

Download de Samenvatting ‘Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen’.

Download het Advies ‘Waarom Amsterdam zich niet zomaar laat tweedelen’.

 1. Vermijd het gebruik van termen

  Vermijd het gebruik van termen als tweedeling, segregatie, de ring en gedeelde stad. Deze termen hebben een politieke geladenheid. Gebruik ervan kan een averechts effect hebben. Verdedig gewenst of noodzakelijk beleid voor armoedebestrijding, arbeidsmarkt, onderwijs of op welk terrein dan ook, met zakelijke en weloverwogen argumenten. Maak van verschillen in dagelijks leven, sociaal culturele beleving, consumptiepatronen of interesses geen probleem.
 2. Maak keuzes

  Maak keuzes, ook om dingen niet te doen. Maak die keuzes op basis van beleidsdoelstellingen en niet op basis van emotionele overwegingen of argumenten.
 3. Wijken niet geforceerd mengen

  Woningmobiliteit binnen de wijken is belangrijker dan mobiliteit van buiten de stad naar de stad toe. Ga in wijken niet geforceerd mengen. Denk na over vormen van menging die geen inherente belangentegenstellingen veroorzaken, bijvoorbeeld tussen huurders en eigenaars.
 4. Woontevredenheid

  Beoordeel wijken niet alleen op basis van platte cijfers van de gemeentelijke afdeling Onderzoek en Statistiek (S+O) over wonen (aantallen en typen woningen waar en bewoond door wie met welke beurs) altijd de individuele beleving mee. Je hoeft niet in een duur huis te wonen om tevreden te zijn. Afgelopen jaren is de woontevredenheid het sterkst gegroeid in Zuidoost en Noord.
 5. Onderwijs

  Onderwijs blijft de belangrijkste motor van sociale mobiliteit. Investeringen in onderwijs hebben een enorm lange termijn rendement. Professionaliseer de voorschool verder en probeer het agressiever in de markt te zetten bij de doelgroep. Houd je actief bezig met het inschrijvingsproces voor lagere scholen. Bevorder het mengen van kansrijke en kansarme leerlingen als die kansen zich voordoen. Investeer in onderwijs op alle niveaus, inclusief persoonlijke begeleiding in diverse stadia.
 6. Extra aandacht voor middengroep

  Houd, in afwachting van economisch herstel, zoveel mogelijk werkzoekenden actief in toeleiding naar het arbeidsproces. Zorg dat met name jeugdwerklozen werkervaring opdoen. Er is sprake van versmalling van het midden: MBO2 is niet meer voldoende om aan de slag te kunnen. Heb extra aandacht voor deze middengroep. Aarzel als overheid niet om hiertoe zelf banen te creëren of subsidies op te zetten. Discriminatie op de arbeidsmarkt blijft een hardnekkig probleem en begint al bij de opleiding. Blijf daarom een actief anti-discriminatiebeleid voeren op de arbeidsmarkt.
 7. Participeren

  Moedig burgers aan om te participeren in de samenleving. Maak het aantrekkelijk om mee te doen. Onderzoek waarom de politieke interesse en parallel daarmee politieke participatie teruglopen. Onderzoek ook wat nudge-denken voor Amsterdam kan betekenen. Om participatie in de breedst mogelijke zin te bevorderen lijkt sturen op gedragsfactoren de beste richting.  

Meer berichten uit
Ongedeelde stad

Ongeforceerd mengen

11 april - OPROEP AAN DE STAD

Meng wijken niet geforceerd. Dat adviseerde Stad-Forum en de Adviesraad voor Diversiteit en Integra... Lees verder

In de Ban van de Ring?

19 maart - WEEK VAN DE STAD

Boeiende dialoog over sociale segregatie in Amsterdam verscherpt het zicht op de wereld achter de st... Lees verder